logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Obniżka czynszu w lokalu komunalnym


System obniżek dla mieszkań o czynszu komunalnym to element przyjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin. Dokument przewiduje  regulacje, które mają doprowadzić do wyrównania stawek czynszu i zakłada m.in. ułatwienie spłaty zadłużenia osobom zajmującym mieszkania o czynszu komunalnym.
 

Uchwała przewiduje możliwość obniżenia czynszu najmu  o  25%, 40% lub  50%. System obniżek został skonstruowany w oparciu o kryteria dochodowe w sposób gwarantujący osobom najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki mogą zostać  udzielone mieszkańcom, których średni dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu.
 

 Kto otrzyma obniżkę?

Przyjęty przez Radę Miasta dokument daje możliwość korzystania z obniżki najemcom lokali, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie posiadają zaległości w opłatach z tytułu najmu wraz z opłatami niezależnymi od właściciela,

  2. posiadają zaległości w opłatach z tytułu najmu wraz z opłatami niezależnymi od właściciela, ale zawarli ugodę w sprawie spłaty zadłużenia i ją realizują,

  3. spełniają kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu,

  4. zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

o   50 m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,
o   60 m2  na dwie osoby w gospodarstwie domowym,
o   70 m2  na trzy osoby w gospodarstwie domowym,
o   80 m2  na cztery osoby w gospodarstwie domowym,
o   90 m2   na pięć osób w gospodarstwie domowym,
o   100 m² na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2 .

 

Limity powierzchni nie dotyczą mieszkań położonych  w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz stanowiących części  lokali wspólnych.

 

Najemcom lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych większych  obniżki czynszu udziela się wyłącznie w stosunku do tej powierzchni.

 

Obniżki czynszu najmu udziela się na okres 12 miesięcy. 

 

Progi dochodowe

Gospodarstwo domowe ubiegające się o obniżkę powinno spełniać kryterium dochodowe zawarte w tabeli. Kryteria dochodu uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego.

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. – 5.809,68 zł

WYSOKOŚĆ OBNIŻKI CZYNSZU/ODSZKODOWANIA

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 1-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 2-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 3-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 4-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 5-OS.

MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA 6-OS.

50%

3.253,42 zł

4.880,13 zł

7.320,20 zł

9.760,26 zł

12.200,32 zł

14.640,39 zł

40%

4.066,78 zł

5.809,68 zł

8.714,52 zł

      11.619,36 zł

14.524,20 zł

17.429,04 zł

25%

4.647,74 zł

6.506,84 zł

9.760,26 zł

      13.013,68 zł

16.267,10 zł

19.520,52 zł

 


Za dochód uważa się  dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych  i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,  ostatnio ogłaszanego przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy  o podatku rolnym.
 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.
 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym  ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie  pełne całodobowe utrzymanie.
 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o obniżkę.

 

 Dokumenty, które należy złożyć:

 

Niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów pozwalających ustalić możliwość zastosowania obniżki, w szczególności:

  • wniosku o udzielenie obniżki czynszu, 

  • deklaracji o dochodach najemcy, a także  wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku),

  • zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego deklarowane dochody, osiągnięte przez najemcę, a także wszystkich członków gospodarstwa domowego,

  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - zaświadczenia z ZUS o uzyskanym dochodzie (za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) lub tzw. odcinków renty/emerytury  lub potwierdzeń bankowych/wyciągów wraz z decyzją o wysokości przyznanej renty/emerytury,

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenia wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.Gdzie składać wnioski?

Wnioski o obniżkę czynszu najmu wraz z kompletem załączników należy składać w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Jagiellońska 33, tel. 91 48 86 369, 91 42 16 620

 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, w kancelarii (na parterze) lub w pokoju nr 3 (parter), tel. 91 430 91 00 lub 91 430 91 121,

 

Wnioski o obniżkę można także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej ( decyduje wówczas data wpływu wniosku do zarządcy).

 
 

 

Kliknij tutaj, aby pobrać wnioski (sekcja - OBNIŻKI CZYNSZÓW)

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:50:45 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2023-12-01 o godzinie: 08:10:13 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2023-12-01 o godzinie: 08:10:13 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 10998 razy.

Historia wersji: