logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu

Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu

 

Kto może starać się o wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu?

·         Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

·         Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (np. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z. o.o.).


Potrzebne dokumenty?

Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnego lokalu użytkowego jest okazanie następujących dokumentów w dniu przetargu:

1.    dowodu wpłaty wadium z podaniem adresu lokalu (nr konta każdorazowo jest zamieszczany w ogłoszeniu przetargu);

2.    dowodu tożsamości;

3.    aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy);

4.    decyzji o nadaniu nr NIP;

5.    zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);

6.    złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

o    nie możesz mieć długu wobec Urzędu Skarbowego,

o    nie możesz mieć długu w opłacaniu składek wobec ZUS,

o    nie możesz mieć długu wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy);

7.    złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu oraz stan techniczny przedmiotu przetargu są oferentowi znane.

Oświadczenia dostępne są na stronie www.zbilk.szczecin.pl (Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów – Ogłoszenia o przetargach – Oświadczenia - wzory pism do pobrania) lub w Dziale Lokali Użytkowych w siedzibie ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a.


Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawy związane z wynajęciem komunalnego lokalu użytkowego w drodze przetargu załatwisz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych – w Dziale Lokali Użytkowych przy ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6.


Kto może pomóc w wypełnianiu oświadczeń?

Pracownicy Działu Lokali Użytkowych ZBiLK, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6.


Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zawarcie umowy najmu oraz przejęcie lokalu następuje w terminie ok. 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przetargu.


Kiedy możesz złożyć wniosek?

Przetargi na najem komunalnych lokali użytkowych są ustne i nieograniczone, więc przed przetargiem nie składa się wniosku i wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnego lokalu użytkowego jest okazanie dokumentów opisanych powyżej w dniu przetargu.


Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

ZBiLK nie pobiera opłat za załatwienie sprawy.


Kolejne kroki – co dalej?

·         Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZBiLK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie.

·         Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej, w wysokości 3-miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Wpłacone przed przetargiem wadium zaliczane jest w poczet kaucji.

·         Najemca ma obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia oryginału aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

·         Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.

·         Lokal przejmuje się protokołem zdawczo-odbiorczym w istniejącym stanie technicznym.

·         Koszty remontów oraz obowiązek dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywają na najemcy.

·         Na najemcy spoczywa również obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej.

·         Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.


Jaki dokument otrzymam?

·         Protokół z przetargu oraz umowę najmu po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK.

·         Protokół zdawczo-odbiorczy opisujący stan techniczny lokalu przy przejęciu lokalu.


Na czym polega przetarg?

Przetargi na najem komunalnych lokali użytkowych są ustne i nieograniczone, polegające na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1 m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:56:25 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-01-08 o godzinie: 09:14:23 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-01-08 o godzinie: 09:14:23 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6574 razy.

Historia wersji: