logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Wynajęcie garażu w drodze przetargu

Wynajęcie garażu w drodze przetargu

 
 

Kto może starać się o wynajęcie garażu w drodze przetargu?

 • Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości – osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin w granicach ograniczeń przetargu. 
 • Przetarg nieograniczony – dotyczy osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
   

Potrzebne dokumenty?

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

Okazanie następujących dokumentów w dniu przetargu:

 1. dowodu tożsamości / dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania;
 2. dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż (nr konta każdorazowo jest zamieszczany w ogłoszeniu przetargu);
 3. dowodu rejestracyjnego, dokumentu potwierdzającego używanie pojazdu mechanicznego lub potwierdzającego, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem (np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego itp.);
 4. w przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu – okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości;

 

 

Złożenie następujących dokumentów w dniu przetargu:

 1. własnoręcznego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby;
 2. pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane;
 3. pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany;
 4. pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

Oświadczenia dostępne są na stronie https://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=295 lub bezpośrednio w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży w siedzibie ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a, pokój nr 1B. Wypełnione oświadczenia należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Oświadczeń nie należy składać przed przetargiem. W przypadku braku  wypełnionych oświadczeń, komisja przetargowa będzie dysponowała odpowiednimi drukami i umożliwi  wypełnienie oświadczeń na miejscu.
 

Gdzie załatwisz sprawę?

Wszelkie sprawy z wynajęciem komunalnego garażu murowanego w drodze przetargu załatwisz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży, przy ul. Goszczyńskiego 4a w Szczecinie.

 

Kto może pomóc w wypełnianiu oświadczeń?

Pracownicy Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a.

 

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zawarcie umowy najmu oraz przejęcie garażu następuje w terminie ok. 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przetargu.

 

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Przetargi na najem komunalnych garaży są ustne i licytacyjne, więc przed przetargiem nie składa się wniosku i wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem komunalnego garażu murowanego jest okazanie dokumentów opisanych powyżej w dniu przetargu.

 

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

ZBiLK nie pobiera opłat za załatwienie sprawy.

 

Kolejne kroki – co dalej?

 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZBiLK, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie.
 • Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Wpłacone przed przetargiem wadium zaliczane jest w poczet kaucji.
 • Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na postawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 • Garaż przejmuje się protokołem zdawczo-odbiorczym w istniejącym stanie technicznym, a wszelkie remonty obciążają najemcę.
 • Najemca komunalnego garażu murowanego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.


 

Jaki dokument otrzymam?

 • Protokół z przetargu oraz umowę najmu po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy opisujący stan techniczny garażu przy przejęciu garażu.


 

Na czym polega przetarg?

 • Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości jest ustny, polegający na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu.
 • Przetarg nieograniczony dla mieszkańców Szczecina jest ustny, polegający na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1 m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:54:34 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-06-09 o godzinie: 08:59:17 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-06-09 o godzinie: 08:59:17 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8896 razy.

Historia wersji: