logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Deklaracja dostępności


Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (zwany dalej także „podmiotem publicznym” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848).

 

Niniejsza deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://zbilk.szczecin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 07.12.2020 r.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:
 

 1. Część  plików  .DOC,  .XLS,  .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy  w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a  nowe  powstaną  zgodnie  z zaleceniami,
 2. Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło na ich docelową treść oraz kształt,
 3. Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny,
 4. Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.

 

Treści wyłączone:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 07.12.2020 r. , na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest  Pani Anna Jaździńska-Skwark. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu: 799 060 465 oraz drogą elektroniczną: bip@zbilk.szczecin.pl. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4 - 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej, aplikacji lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 ze zm.).

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie:

 1. za schodami do głównego wejścia znajduje się odrębne pomieszczenie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową (pok. 7);
 2. w Biurze Obsługi  Interesantów znajduje się stanowisko z obniżonym blatem;
 3. klatka schodowa wyposażona w poręcze po obu stronach;
 4. telefoniczny kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę przez pracowników Biura Obsługi Interesantów.

 

Budynek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie:

 1. przy wejściu do Biura Obsługi Interesantów znajduje się podjazd;
 2. próg znajdujący się pod drzwiami wiodącymi do Biura Obsługi Interesantów oznaczony jest
  poprzez naklejenie kontrastowej taśmy w żółto - czarne pasy;
 3. klatka schodowa wyposażona jest w poręcze po obu stronach;
 4. na zewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób z obniżoną sprawnością ruchową;
 5. telefoniczny kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę przez pracowników Biura Obsługi Interesantów.

 

Budynek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 34 c w Szczecinie:

       telefoniczny kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę przez pracowników Biura Obsługi   
       Interesantów.

 

Budynek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy Goszczyńskiego 4 a w Szczecinie:

       telefoniczny kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę przez pracowników Biura Obsługi   
       Interesantów.

 

Budynek Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Kadłubka 24 a w Szczecinie:

        wejście do budynku wyposażone w niski próg.


 

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dane teleadresowe:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
Tel. 91 48 86 352
Fax. 91 48 93 832, 91 48 93 831

 

 

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2020-12-06 o godzinie: 18:55:30 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-12-09 o godzinie: 09:28:33 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-12-09 o godzinie: 09:28:33 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2199 razy.

Historia wersji: