logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...


DOM NA START


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Mieszkaniowego „Dom na Start”.

 

Program adresowany jest do pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, które potrzebują pomocy w uzyskaniu mieszkania od Gminy.

Wniosek może złożyć tylko osoba, która uzyskała rekomendację MOPR lub innej jednostki, dotyczącą przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego  mająca niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Lokale przewidziane na cele realizacji Programu „Dom na Start” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w trybie ofertowym. We wniosku można będzie wskazać adres I wyboru oraz adres II wyboru.

Zasady Programu Dom na Start określone są w § 8- 11 Uchwały Nr XXVI/763/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dnia 25 marca 2021 r., poz. 1222).


Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas nieoznaczony -w ramach programu Dom na start: zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 65 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym, 87 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwie dwuosobowym i o dalsze 23 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej licznie osób.
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 0zł 3 776,29 zł
2 osoby 0zł 5 054,42zł
3 osoby 0zł 6 390,65zł
- i plus o dalsze 1336,23 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
Program „Dom Na Start”

 

O Programie

 
Program ma na celu wsparcie młodych osób które ze względu na sytuację rodzinną mają ograniczone możliwości uzyskania samodzielnego mieszkania.
 

Dla kogo?

„Dom Na Start” adresowany jest do pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i innego rodzaju placówek, uprawnionych do otrzymania wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, którzy w związku z uzyskaniem pełnoletniości rozpoczynać będą samodzielnie życie. Wymagane jest poświadczenie MOPR lub innej placówki o zdolności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Dodatkowo MOPR może wydać wnioskodawcy rekomendację, oceniając przede wszystkim realizację indywidualnego programu usamodzielnienia. Osoby wyróżnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie są to osoby, które zgodnie z przyjętymi ustaleniami realizują indywidualny program usamodzielnienia. W procesie usamodzielnienia pełnią role społeczne, w podejmowaniu decyzji życiowych wyróżniają się odpowiedzialnością i dojrzałością.
 

Warunki, które trzeba spełnić:

  1. Jest pełnoletnim wychowankiem pieczy zastępczej lub innej placówki, uprawnionym do otrzymania takiej pomocy, a ocena realizacji programu usamodzielnienia jest pozytywna, co musi być potwierdzone stosownym poświadczeniem,
  2. Ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego- wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe),
  3. Jest członkiem wspólnoty samorządowej, co oznacza, że są mieszkańcami Miasta Szczecin, przebywającymi na jej terenie z zamiarem stałego pobytu,
  4. Spełniają wymagane kryteria dochodowe, których wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego.
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. 7
 

Termin składania wniosków: 02.07.2024r. - 16.07.2024r.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91-43-45-455
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI
Jolanta Gołębiowska
1DO POBRANIA - wnioski, deklaracje, zaświadczenia