logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...


DOM DLA RODZINY

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Mieszkaniowego „Dom dla Rodziny”.

 

Program adresowany jest do rodzin:

- wychowujących co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują),

- nie będących w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- nie posiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego lub jego części na terenie Gminy Miasto Szczecin lub w innej miejscowości co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wynajmujących lokal mieszkalny nieodpowiedni do ich potrzeb pod względem wielkości i układu funkcjonalnego oraz o niskim standardzie technicznym jego wyposażenia,

- zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu co najmniej od 3 lat,

- spełniających wymagane kryteria dochodowe,

- w których co najmniej jedna osoba, będąca członkiem rodziny osiąga stały dochód,

- w których nie występuje problem uzależnienia,

- które zajmują lokal nie obciążony jakimikolwiek zaległościami z tytułu opłat za jego użytkowanie lub zawarta jest ugoda w sprawie spłaty zaległości w ratach i jest ona realizowana co najmniej przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Lokale przewidziane na cele realizacji Programu „Dom dla Rodziny” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w trybie ofertowym. We wniosku można będzie wskazać adres jednego wybranego lokalu.

Zasady Programu Dom na Start określone są w § 12- 14 Uchwały Nr XXVI/763/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dnia 25 marca 2021 r., poz. 1222).

  


 

Program „Dom Dla Rodziny”


O Programie

„Dom Dla Rodziny” jest programem wspierającym potrzeby rodzin wielodzietnych. Jego celem jest stworzenie tym rodzinom dobrych warunków do życia i rozwoju dzieci. W ramach programu wspierane są działania związane z poprawą warunków zamieszkania tych rodzin
w zakresie polepszenia standardu technicznego wynajmowanych mieszkań oraz zapewnienia metrażu odpowiedniego dla wielkości danej rodziny.

Dla kogo?

Rodziną wielodzietną, w rozumieniu Programu, jest rodzina w skład, której wchodzi co najmniej pięcioro dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu i nie ukończyły 25 roku życia. Programem objęte są rodziny, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Oferta skierowana jest do rodzin wyłanianych w ramach ogłaszanego wolnego naboru wniosków na mieszkania wytypowane i przygotowane na potrzeby Programu. Rodzina, która ubiega się o wynajem mieszkania w ramach Programu, zostanie zweryfikowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod kątem zasadności udzielenia pomocy mieszkaniowej.
 

Warunki, które trzeba spełnić:

Umowa najmu jest zawierana z osobą lub osobami, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Przynajmniej jedna z osób z rodziny posiada stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu,
  2. W rodzinie nie występuje problem uzależnienia,
  3. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego lub jego części na terenie Gminy Miasto Szczecin lub w innej miejscowości co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku z tym zastrzeżeniem, iż za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu lokalu mieszkalnego wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego (powyższy warunek nie dotyczy wnioskodawców ubiegających się o zamianę),
  4. Zajmujących lokal, który utrzymany jest we właściwym stanie technicznym i higieniczno- sanitarnym oraz przestrzegają porządku domowego
  5. Wynajmujących lokal mieszkalny nieodpowiedni do ich potrzeb pod względem wielkości i układu funkcjonalnego oraz o niskim standardzie technicznym jego wyposażenia (nie posiadający łazienki z wc lub łazienki i wc w obrębie lokalu, nie jest wyposażony w ogrzewanie miejskie sieciowe lub lokalne gazowe oraz brak jest możliwości technicznych wykonania jego ulepszenia w celu poprawy warunków mieszkaniowych),
  6. Zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu co najmniej od 3 lat,
  7. Spełniających wymagane kryteria dochodowe,
  8. Nie występuje problem zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu lub zawarta jest ugoda w sprawie spłaty zaległości w ratach i jest ona realizowana co najmniej przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Program skierowany jest również dla dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy lub będącego w jej dyspozycji posiadających rodzinę składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna), mających na utrzymaniu co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem, że uczą się lub studiują. Warunek ten będzie również spełniony, w przypadku dziecka posiadającego bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek dziecka i realizowanie obowiązku nauki.

Aby ubiegać się o zamianę lokalu w ramach Programu Mieszkaniowego „Dom dla Rodziny” dotychczas wynajmowany lokal nie może posiadać łazienki z wc lub łazienki i wc w obrębie lokalu, nie może być również wyposażony w ogrzewanie miejskie sieciowe lub lokalne gazowe oraz brak jest technicznych wykonania ulepszenia tego lokalu celem poprawy warunków mieszkaniowych.Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas nieoznaczony - w ramach programu Dom dla rodziny:
zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o najem wraz z deklaracją o wysokości dochodów nie przekracza 230% najniższej emerytury, dla gospodarstwa jednoosobowego i o dalsze 80% najniższej emerytury na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w niniejszym punkcie, o nie więcej niż 10%.
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
6 osób 8 736,41zł 10 007,16zł
7 osób 10 007,16zł 11 277,91zł
8 osób 11 277,91zł 12 548,66zł
9 osób 12 548,66zł 13 819,41zł
10 osób 13 819,41zł 15 090,16zł
- i plus o dalsze 1270,75zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. 7
 

Termin składania wniosków 17-31.01.2024.Więcej informacji pod numerem telefonu: 91-43-45-455
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI
Jolanta Gołębiowska

e-mail: golebiowska@zbilk.szczecin.pl

1DO POBRANIA - wnioski, deklaracje, zaświadczenia