logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 30 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.
Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:
 

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.


Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

DO POBRANIA: WNIOSEK

DO POBRANIA: Karta osoby przyjętej do zakwaterowania


INFROMACJA

 

Od 1 lipca 2022r w wyniku zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U poz. 583, z późn. zm.):

wprowadzono ogólną zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się
w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres zakwaterowania (120 dni)
 i zakończenia pobytu

Miesiąc od ostatniego dnia

Przedłużenie terminu wypłaty świadczenia

Miesiąc od ostatniego dnia

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Co do zasady, świadczenie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do pomocy udzielonej
w pierwszych 120 dniach pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski w odniesieniu do pobytu rozpoczętego nie wcześniej niż 24.02.2022 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym, podstawowy okres, za jaki możliwa jest wypłata świadczenia to 120 dni liczone od dnia przyjazdu obywatela Ukrainy do Polski w okresie nie wcześniejszym niż od 24.02.2022 r. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przedłużenia tego okresu.

Przypadki, w których jest to możliwe wskazane zostały w 4 § ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1020 ze zm.)

"Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);  świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy". świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.Wniosek o przedłużenie pobytu należy złożyć na osobnym druku wraz z uzasadnieniem  oraz niezbędnymi dokumentami.

 

 Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 

 

 

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę


Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.
Świadczenie może być przyznane do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

 

Weryfikacja danych przez gminę
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty
Świadczenie wypłacane jest z dołu licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 

 

 

 

 • w Szczecińskiej Agencji Mieszkaniowej Miasta przy ul. Wojska Polskiego 55, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego


Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2022-06-17 o godzinie: 08:48:55 przez użytkownika Kamil Doering
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-09-15 o godzinie: 11:49:47 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-09-15 o godzinie: 11:49:47 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4580 razy.

Historia wersji: