logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
INFORMACJA dot. świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Od 1 lipca 2022r w wyniku zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U poz. 583, z późn. zm.): wprowadzono ogólną zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres zakwaterowania (120 dni)
 i zakończenia pobytu

Miesiąc od ostatniego dnia

Przedłużenie terminu wypłaty świadczenia

Miesiąc od ostatniego dnia

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Co do zasady, świadczenie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do pomocy udzielonej
w pierwszych 120 dniach pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski w odniesieniu do pobytu rozpoczętego nie wcześniej niż 24.02.2022 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym, podstawowy okres, za jaki możliwa jest wypłata świadczenia to 120 dni liczone od dnia przyjazdu obywatela Ukrainy do Polski w okresie nie wcześniejszym niż od 24.02.2022 r. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przedłużenia tego okresu.

Przypadki, w których jest to możliwe wskazane zostały w 4 § ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1020 ze zm.)

"Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);  świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy". świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.Wniosek o przedłużenie pobytu należy złożyć na osobnym druku wraz z uzasadnieniem  oraz niezbędnymi dokumentami.

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2022-09-15 o godzinie: 11:45:05 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2022-09-15 o godzinie: 11:45:05 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2022-09-15 o godzinie: 11:45:05 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1769 razy.

Historia wersji: